Korte overweging van emeritus pastoor Frans Delaye

KERK OF AULA

Menige uitvaartondernemer houdt mensen voor dat een afscheid in hun aula veel persoonlijker is dan in de kerk.

Dat doet geen recht aan de toegewijde inzet van menig parochiepriester om de uitvaart in de kerk heel persoonlijk te maken. Zelf heb ik vele uitvaarten gedaan en nog nooit heeft achteraf iemand  gezegd dat het niet persoonlijk was. Integendeel, ik kreeg menige dankbrief waarin mensen schreven geraakt te zijn door het persoonlijk karakter van de liturgie.

Natuurlijk is er verschil.

Je ziet het meteen aan de positie van de overledene. In de aula staat die met zijn gezicht naar het publiek. Als was het zijn laatste optreden. In de kerk staat de overledene met zijn gezicht naar het altaar gekeerd. Samen met alle aanwezigen gericht naar het mysterie van alle leven dat God is. We hoeven God eigenlijk niets meer te vertellen over het leven van deze mens. Want God ziet het hart. Alles wat wij over een gestorven mens nog vertellen doen we meer voor onszelf. En dat mag natuurlijk. We willen dit voorbije leven in woorden gedenken en eren. Maar te veel woorden zijn vaak “overdone”. En geprojecteerde foto’s van oma in badpak op de camping of in carnavalsroes zijn niet altijd gepast. Waarom moet dat gedeeld worden met aanwezigen die daar vaak niets mee te maken hebben?

De kernvraag bij een uitvaart is deze: is onze enige hoop dat de  overledene louter  in de herinnering voortleeft?  Dan is de aula de geschikte plek. Geloven we dat we een gestorven mens ook in Gods Hand leggen, dan past serene ingetogenheid en gebed in een kerk beter. Bij de begrafenis van de koningin van Engeland was dat mooi te zien. Weinig woorden maar indrukwekkende liturgie.

Het afnemend aantal uitvaarten in de kerk laat mijns inziens de geloofscrisis zien waarin vele hedendaagse mensen nu verkeren.

FD

De definitieve eindrapportage van het onderzoek “Toekomstverkenning gebedshuizen Maastricht” is klaar.

Screenshot

Geachte lezer,

U vindt de link naar het rapport hier: https://we.tl/t-txA92RABmH

Let op. Deze link is slechts beperkt houdbaar!

Zou u dit rapport willen afdrukken, kies dan voor spiegelen over de lange zijde. Digitaal lezen is natuurlijk beter!

Op 25 april jl. hebben we de conceptversie van dit rapport besproken, waarbij we op een vruchtbare wijze met elkaar in gesprek waren.

Daarna is de rapportage op de benoemde pijnpunten aangepast en aangevuld met de historische inventarisatie en de uitgebreide toelichting.

Al met al is het een rapport geworden van bijna 200 pagina’s. Maar de religie en Maastricht zijn dan ook nauw met elkaar verweven en verdienen het om er ruim aandacht aan te geven.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd en vertegenwoordigt geen standpunten van de gemeente. De verzamelde signalen van de gebedshuisbesturen zijn zo goed als mogelijk verwoord.

De rooms-katholieke kerkbesturen zijn momenteel bezig met hun pastorale plannen. De gemeente gaat nog tijdens de zomer de sectorale standpunten bepalen en in de herfst hopen we een vervolg te kunnen geven aan de geopende discussie.

Want zoals wethouder Bastiaens al in zijn voorwoord schrijft: “Dit document is geen eindproduct, maar een eerste stap in een jarenlange samenwerking”.

Laat dat waarheid worden!

Met vriendelijke groet,

Eric Wetzels

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

Wij wensen de bisschop op voorspraak van zijn allereerste voorganger in onze streken – de Heilige Servatius – alle goeds, veel inspiratie en Gods zegen.

Geplaatst op: 21-06-2024

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst
Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie
Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).

Welkom
Diocesaan administrator Mgr. René Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. Smeets.

Kerken en de nieuwe omgevingswet. GEVOLGEN NIEUWE OMGEVINGSWET VOOR KERKEN

Klik op de link https://www.clavis.bisdom-roermond.org

Screenshot

GEVOLGEN NIEUWE OMGEVINGSWET VOOR KERKEN

Parochies moeten in de toekomst veel meer met gemeentes overleggen over wat er wel en niet kan met, rond en soms ook in een kerkgebouw. Dat is een gevolg van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden. De nieuwe wet gaat over alle activiteiten die invloed kunnen hebben op de fysieke leefomgeving. Dat betreft ook kerken en kerkdiensten. Het gaat dan nooit om de inhoud van de religieuze boodschap, maar wel om het gebruik van gebouwen of de omgeving van gebouwen. Dat bleek tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO-K) afgelopen maand organiseerde.