Parochies die eigenaar zijn van een begraafplaats zijn medeverantwoordelijk voor de teraardebestelling van de juiste overledene. Dat is een verplichting die voortvloeit uit de Wet op Lijkbezorging. Die bepaalt dat de eigenaar van een kerkhof bij elke uitvaart moet controleren of de registratienummers in orde zijn.

Afgelopen zomer heeft zich in Voerendaal een vervelend incident voorgedaan, waarbij een verkeerde overledene werd begraven. Dit is natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor alle betrokkenen. In dit geval betrof het een gemeentelijke begraafplaats, maar naar aanleiding hiervan wil het bisdom parochies erop wijzen dat een vergelijkbare situatie zich ook op een kerkelijke begraafplaats zou kunnen voordoen. Het is daarom van belang voor zowel de uitvaartondernemer als de eigenaar van het kerkhof om de juiste procedure te volgen.

De letterlijke tekst van artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging luidt:

1. Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.

2. Tot begraving of crematie wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid. 

3. Indien er reden is om aan te nemen dat de gegevens op het document dan wel op de kist of het omhulsel niet juist zijn, vindt zo mogelijk de identificatie van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de begraafplaats of het crematorium. 

Voor parochies die een eigen begraafplaats hebben, betekent dit dat zij samen met de uitvaartondernemer bij elke uitvaart de registratienummers moeten controleren en in het uiterste geval zelfs de kist moeten openen om de identiteit van de overledene vast te stellen. Dat laatste wil natuurlijk niemand tijdens een uitvaart, daarom is het verstandig om een en ander vooraf goed te controleren.

In haar magazine De Begraafplaats heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen deze zomer een artikel opgenomen, waarin een en ander nog eens duidelijk wordt uitgelegd.