Gemeenteraad Maastricht

Klik en u krijgt de presentatie te zien: pdc=20008002a828020008aa0081383a9053

KERKENVISIE

Achtergrond
De gemeente Maastricht heeft het initiatief genomen om een kerkenvisie op te laten stellen, gebaseerd op een rijksuitkering (voor Maastricht) van €75.000, die daarvoor is aangevraagd en toegekend. In april 2022 is de aanbesteding voor het onderzoek gestart. De aanbesteding is afgerond in januari 2023 en Hylkema Erfgoed heeft deze aanbesteding gewonnen, in samenwerking met onderaannemer Kathedraaldenkers. Beide bedrijven zijn zeer ervaren in dit soort onderzoeken en hebben veel Nederlands referentiemateriaal.

Doel
Doel van de kerkenvisie is om te komen tot een gedragen visie met betrekking tot het behoud en hergebruik van in de toekomst leegkomende kerkgebouwen en gebedshuizen. De landelijke trend laat zien dat er de komende 20 jaar wellicht de helft van de gebedshuizen vrij zal vallen, door ontkerkelijking (eigenlijk: ontreligieuzing) en verminderde toeloop naar de gebedshuizen. Maastricht geeft een vergelijkbaar beeld van die trend. Het idee is dat we door een heldere visie op te stellen kunnen voorkomen dat voor elke kerk een ad hoc-oplossing wordt gekozen, waardoor op enig moment in de toekomst de samenhang tussen de voormalige gebedshuizen en de gemeenschap verdwenen zal zijn. Ook bestaat het risico op (ongewenste) ontwikkeling of zelfs sloop. Nadrukkelijk zij gesteld dat de gemeente geen eigenaar van de in gebruik zijnde gebedshuizen is, noch dominant kan of wil zijn in het opleggen van richtingen. Wel wil de gemeente een zorgvuldige afweging bereiken en er kan wellicht een oplossing gevonden worden die zowel voor de religieuze gemeenschap, als voor de gemeente, als ook voor de mensen die in kerkbuurten wonen, een meerwaarde heeft. Denk daarbij aan het onderbrengen van maatschappelijke functies of doelstellingen in vrijkomende gebedshuizen, wat niet alleen leidt tot efficiënte en effectieve omgang met gebouwen en middelen, maar tevens de leefbaarheid van buurten kan ondersteunen of vergroten. Die zorgvuldige omgang met de gebedshuizen (waarbij – evt. commerciële – herbestemming zeer wel mogelijk is) moet ondoordachte sloop voorkomen, al is sloop niet uitgesloten.